Periode 1

Materiaal bij de verschillende programmaonderdelen
Te doen
Start-
week
VD Na
Kennismaken met beroepseisen en de schoolpraktijk
- Vakdidactiek natuurkunde : visie
-
Beschrijving programma
- De eerste schoolweken:  de stage en voorbeelden van stagescholen
- De competenties van een leraar natuurkunde:

Doe de competentie Quickscan

Authentieke situaties

 Werktheorie

POP


Periode 1
Na 1
Eindtermen en examens
- Eindexamenprogramma's

Opdracht: Maak een examen
Na 2
Natuurkunde in de bovenbouw
- Ontwikkeling van schoolboeken
- Website voor zelfstandig leren: www.natuurkunde.nl
- Keuze voor natuurkunde:
Keuze jongens/meisjes in havo en vwo voor de natuurprofielen

Zie ook  informatie natuurkunde didactiek

krant met info over NLT
Na 3
Leerboeken
Begrippenkaart als beoordelingsinstrument inhoud:
concept mapping in de klas
Natuurkunde onderwijzen
Klassemanagement van vaklessen: Lesvoorbereiding, lesopzet, werkvormen
Voorbereiding opdracht: Lesplanning
Onderbouw de opvolger van de basisvorming

Motivatie, ideeen:
Zoek bij: informatie natuurkunde didactiek

Schoolbezoek: reflectie en beschrijving hoe het ongeveer loopt
Valk, Ton van der (2006). Lesbezoek en de ontwikkeling van een docent-in-opleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiding, jrg 27(1), 2006.
Opdracht begrippenkaart

School
boeken

Gebruik boek Ebbens

Lesplanformulier
Na 4 Werkvorm practicum
Het opzetten en begeleiden van diverse werkvormen bij natuurkunde .
(Demonstratieproef, leerlingenpracticum, sommen maken, praktische opdrachten).

Natuurkunde doen via practica.

Berg, E. van den, J. Buning (1994), Practicum leren ze wat ? NVOX, 1994, 19, nr.6, 245-249.

Demostratieproeven op video

Opgave werkelijk uitvoeren
Youtube-video

Na  5
Toetsen
Informatie op Blackboard bij het T-moment toetsen


Na 6
ICT in het examen
Het Compex-examen
Meten en modelleren met Coach6
Videometen

Coach 6 en voorbeelden (CMA)

Periode 2


Na 7, 8
Het leren van natuur/-scheikunde in de onderbouw
Begripsontwikkeling

Artikel: R.Driver (1985), Childrens's Ideas in Science (chapter 1).
Voorbeelden: Heat en Matter
Presentaties: Toepassen op Krachten en Elektriciteit (presentaties)
Nask website:natuur-scheikunde in de onderbouw/
krant met info over NLT

Gebruik boek Lowyck Verloop

Families Leren

Na 9
Practicum met de computer
Coach materiaal
ElektriX
Na 10 Begrippen in de onderbouw
Zie opdracht na 7,8. Presentatie van eigen ervaring.

Na 11
Applets in natuurkunde
.


Computerprogramma's gericht op het leren en motiveren.

Enkele applets voor onderbouw havo/vwo en vmbo-T.
Enkele websites met applets voor de bovenbouw havo/vwo.

Na 12
Presentaties natuur/scheikunde evt in combinatie met Woudschoten en DBK-prijsvraag

na 13 Woudschotenconferentie (in Noordwijkerhout): vr + zat - 12 en 13 december 2009.
Deze jaarlijkse conferentie over topics, veranderingen en in het natuurkundeonderwijs is de belangrijkste conferentie voor natuurkundeleraren. De conferentie vindt plaats in Noordwijkerhout en wordt georganiseerd door de werkgroep natuurkunde didactiek.
De afgelopen jaren werd ook steeds de DBK-prijsvraag uitgedeeld. Als je materiaal van Ontwerpen of van de topics past binnen de criteria van de prijsvraag kun je het materiaal insturen. In 2007 won een lio van het ILO de hoofdprijs.
Informatie: DBKprijsvraag 2009

Na 14
Onderzoek Doen
Onderzoek doen en practische opdrachten.
Voorbeeld: handleiding EXO
Tijdschriften

Na 15 Veiligheid
Looij, H, e.a. (2002), Open onderzoek in de onderbouw. Impuls juni 2002

Aandacht voor veiligheid.
Arbo bij natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs. NVON (2001).
Casus laserpointer (veiligheid).
Didactische (historische) verhalen
casus veiligheid
Periode 3, 4
  Conferentiebezoek
Na  16 /25
Topics
Nieuwe Natuurkunde
Compex examen
ANW en NLT

Andere mogelijkheden
Project Moderne Natuurkunde
Scientific Walk Amsterdam
In periode 3 en 4 kiezen lio's voor een of meerdere topics
  
  Ideeen om je vakdidactische competentie aan te tonen


Vakdactiek begint met een onderzoek naar de stand van zaken van je competenties. Om je comptenties op het vakdidactisch gebied verder te ontwikkelen is het verstandig te werken aan opdrachten die jouw competenties versterken. Deze opdrachten kunnen bewijsstukken opleveren, die je dan weer in je videoportfolio kunt onderbrengen.
Hieronder staan een aantal opdrachten, die je mogelijk zou kunnen uitwerken, al naar gelang je eigen POP.

Beschrijving ideeën


Lesplannen van een aantal stagelessen
Ontwerpen
Demonstratieproef
Leerlingenpracticum
Toetsen
Hoofdstukken uit Onderwijskunde (boek Lodewyck: 5,6,7,8)
Videolessen
Woudschotenconferentie
Computer in het practicum (aantonen dat je met Coach kunt omgaan)